Een ogenblik geduld a.u.b.

Middelbare scholieren in onze regio gelukkiger dan elders in het land

door Suzan Bras
Afbeelding Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Middelbare scholieren in de GGD regio Zuid-Holland Zuid voelen zich minder vaak eenzaam en gestrest, zijn weerbaarder en hebben minder vaak suïcide overwogen dan leeftijdsgenoten in andere delen van Nederland. Ook worden leerlingen in onze regio minder vaak gepest. Wel nam het percentage leerlingen dat zich meestal (zeer) gelukkig voelt af. Leerlingen in Zuid-Holland Zuid gebruiken significant minder genotmiddelen dan het landelijk gemiddelde.

Over het algemeen voelen middelbare scholieren zich in 2021 minder gelukkig dan in 2019, voor de coronaperiode, zo blijkt uit de landelijke Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 (onder bijna 167.000 leerlingen). Een onderzoek dat is uitgevoerd door Netwerk GOR in het najaar van 2021en waar alle 25 GGD-en in zijn vertegenwoordigd. Gebeurtenissen tijdens de coronaperiode, zoals quarantaine, coronabesmetting en ziekte of overlijden van een naaste, kunnen grote impact hebben op het welzijn van jongeren. Driekwart van de leerlingen maakte tijdens de coronacrisis minstens één van deze gebeurtenissen mee en 19% van de leerlingen gaf aan hier nog last van te hebben. De resultaten van dit onderzoek geven aanleiding tot aandacht voor mentale gezondheid en passende maatregelen.

Geluksgevoel neemt af

In 2019 gaf 83% van de leerlingen aan (zeer) gelukkig te zijn, in het najaar van 2021 was dit aandeel gedaald naar 78%. Het aandeel leerlingen dat aangaf (zeer) gelukkig te zijn, is hoger onder jongens in vergelijking met meisjes en onder tweedeklassers vergeleken met vierdeklassers. De afname in geluk is zichtbaar in alle regio’s.

Het is overigens niet allemaal beter in onze regio. In Zuid-Holland Zuid wordt duidelijk minder wekelijks gesport bij een club, vereniging of sportschool, vergeleken met de rest van Nederland. Ook nam het percentage leerlingen dat vijf of meer dagen minstens een uur beweegt significant af tussen 2019 en 2021. Spijbelen nam toe tussen 2019 en 2021.

Jongeren herstellen snel

In het onderzoek is ook de veerkracht na een moeilijke periode gemeten. Tweederde van de ondervraagde jongeren geeft aan weer snel te herstellen. Iets meer dan de helft heeft veel vertrouwen in de toekomst. Het aandeel jongeren dat na een moeilijke periode meestal weer snel herstelt is hoger onder jongens. Het aandeel jongeren dat veel vertrouwen in de toekomst heeft is hoger onder tweedeklassers en jongens. De resultaten van dit onderzoek geven aanleiding tot aandacht voor mentale gezondheid en passende maatregelen. De GGD ZHZ adviseert (lokale) beleidsmakers en scholen hierover.

De regionale en gemeentelijke cijfers van de GGD regio Zuid-Holland Zuid zijn te vinden op www.hoegezondiszhz.nl

Netwerk GOR

De GGD’en voerden de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in het kader van de GOR-COVID-19 Integrale Gezondheidsmonitor. Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum; samen het Netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij tweede-en vierdeklassers van het reguliere middelbare onderwijs, als gevolg van de coronacrisis, inzichtelijk te maken. Het doel van de monitor is om lokale en regionale beleidsmakers en het ministerie van VWS op basis van de resultaten te adviseren en te ondersteunen bij beleidsvorming.